Tuesday May 21, 2024
News Feeds:
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ PDF Print E-mail
Wednesday, 19 December 2012 03:34

 

ใบแจ้งข่าว

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 13.00น.

ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 4 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร

 

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิดำเนินงานของตนโดยอิสระโดยไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ ไม่มีฐานะเป็นตัวแทน หรือปากเสียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยรวม โดยถือว่าสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้วย

มูลนิธิดำเนินโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์หลักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการเผยแพร่ อบรม และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย  การเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ การร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ 10)(ด้านสืบสวน)  เป็นประธานคณะทำงานคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นต้น

บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานเปิดตัวคู่มือดังกล่าว ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00น. – 13.00น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 4 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร

 

โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมดังนี้

  • การปาฐกถา เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”
    โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  • การเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญ สาระสำคัญ และการนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์”

ร่วมเสวนาโดย

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ 10)(ด้านสืบสวน)
ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสมชาย หอมลออ
เลขานุการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

และดำเนินการเสวนาโดย คุณวาสนา เก้านพรัตน์
ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
              

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

1. นางสาวศิวนุช สร้อยทอง ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โทรศัพท์ : 082–9772702 โทรสาร : 02- 2754261

2. นางสาวกัลย์สุดา อักษรกุล ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โทรศัพท์ : 081 –5363090 โทรสาร : 02- 2754261

 

 

 

 

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.