Friday July 19, 2024
News Feeds:
เสวนา "กฎหมายค้ามนุษย์กับสังคมไทย และประชาคมอาเซียน" PDF Print E-mail
Tuesday, 20 December 2011 08:23

 

 กำหนดการงานเสวนา

"กฎหมายค้ามนุษย์กับสังคมไทย และประชาคมอาเซียน"
วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
 
08.00 - 08.15 น. ลงทะเบียน
 
08.30 - 09.30 น. ปาฐกถา โดย อ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
 
09.30 - 10.15 น. "3 ปี 54 ศพ กับบทเรียนการช่วยเหลือทางกฎหมายของสังคมไทย"
 
       ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
       คุณอัญชลี เอมะ จันทร์ชุม โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
       ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
       ผู้แทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
       ผู้ดำเนินรายการ คุณอัญชลี เอมะ จันทร์ชุม โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
 
10.15 - 12. น. "กฎหมายค้ามนุษย์ไม่เป็นจริงในสังคมไทย"
 
10.15 - 11.00 น. กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
       ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
       คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
       คุณกฤษดา สัญญาดี โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
       คุณสิริ เอกโชติ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า
 
11.00 - 11.45 น. กระบวนการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดค้ามนุษย์
       คุณชลีรัตน์ แสงสุวรรณ มูลนิธิพิทักษ์สตรี
       คุณเยาวลักษ์ อนุพันธุ์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
       คุณกฤษดา สัญญาดี โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
 
11.45 - 12.30 น. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
       คุณธนู เอกโชติ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
       ผู้แทนจากองค์กร SAVE THE CHILDREN (ประเทศไทย)
       ผู้ดำเนินรายการ คุณธนพลพล อนุพันธุ์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำจังหวัดพังงา
 
12.30 - 13.30 น. อาหารกลางวัน
 
13.30 - 15.30 น. กฎหมายค้ามนุษย์กับประชาคมอาเซียน
       คุณสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการ คณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย รอการยืนยัน*
       อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ รอการยืนยัน*
       ผู้ดำเนินรายการ คุณสุรพงษ์ กองจันทึก คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติแรงงาน ข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
 
ที่มา: http://prachatai.com/activity/2011/12/38370
 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.