Saturday June 15, 2024
News Feeds:
มติครม. 14 พ.ค. 2555 เกี่ยวกับกม.แรงงานประมงทะเล และคนทำงานในบ้าน PDF Print E-mail
Thursday, 17 May 2012 12:28

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

รง. เสนอว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และ มาตรา 22 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้มีการออกกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แต่เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวยังให้การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลไม่ทั่วถึง ทำให้ลูกจ้างส่วนหนึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลเป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้ยกเลิกข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่มีจำนวนลูกจ้างไม่ถึงยี่สิบคน ให้ยกเลิกข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่ไปดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่นในบางประเด็นเพื่อให้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

< >กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ร่างข้อ 1)กำหนดให้การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลนอกเหนือจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามที่กำหนด (ร่างข้อ 2)กำหนดห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานประมงทะเล เว้นแต่เด็กนั้นอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำงานอยู่ในเรือประมง (ร่างข้อ 4)กำหนดให้มีบทเฉพาะกาลสำหรับลูกจ้างที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ยังคงทำงานต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ร่างข้อ 14)

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่บางส่วนแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่บางส่วนแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

รง. เสนอว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 6 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ ซึ่งได้มีการออกกฎกระทรวงตามข้อ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 มิให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างที่ทำงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง โดยมีหลักการสำคัญ คือ ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างในวันลาป่วยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดตามส่วน เพื่อให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบั

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ขยายความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพิ่มเติม คือให้นายจ้างจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน และกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุด ค่าจ้างในวันลาป่วย ค่าทำงานในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุดกรณีที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน

ที่มา: http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2555-05-14.html#3

 

 

 

 

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.