Saturday June 15, 2024
News Feeds:
ไทยถูกเหมาค้ามนุษย์ เป็นพื้นที่ตั้งแต่ต้นยันปลายทาง PDF Print E-mail
Friday, 18 May 2012 00:00

ปลัด พม. เผยประเทศไทยถูกลดระดับความน่าเชื่อถือในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และเป็นทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางของปัญหา หลายประเทศจับตามองไทยล้าหลัง...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ จ.เชียงราย นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ร่วมแรงรวมพลัง ยับยั้งขบวนการค้ามนุษย์" ครั้งที่ 3 ว่า ไทยถูกลดระดับความน่าเชื่อถือในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และเป็นทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางของปัญหา เป็นสิ่งที่คนไทยต้องตระหนักในการร่วมมือขจัดปัญหาโดยอาศัยทุกหน่วยงาน ที่สำคัญเวลานี้ประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังจับตามองและกล่าวหาไทยล้าหลัง และมีปัญหาการค้ามนุษย์มาก 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าไทยเป็นประเทศเสรี การบังคับกฎหมายบางครั้งอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึง และบางครั้งการสื่อข้อมูลไปสู่ประเทศต่างๆ ทั้งภาพผู้คนถูกกดขี่แรงงาน ล่อลวงเด็ก เป็นตัวแปรทำให้ถูกเหมารวมเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งหมด จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันทำความเข้าใจและแยกแยะว่าอะไรที่เป็นการค้ามนุษย์ และอะไรที่เป็นปัญหาสังคม เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด 

นายวิเชียร กล่าวด้วยว่า เชียงรายเป็นพื้นที่เป้าหมายอีกจังหวัดหนึ่งที่ พม.จัดกิจกรรม ต่อต้านการค้ามนุษย์เรื่อยมา เพราะเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่มีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีด้านการท่องเที่ยว จึงทำให้ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยมักถูกหลอกลวงให้ไปค้าประเวณีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นทั้งพื้นที่ต้นทาง ทางผ่าน ที่นักค้ามนุษย์มักใช้เป็นพื้นที่แสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการหลอกลวงให้ไปค้าประเวณี หลอกให้เป็นแรงงาน และเป็นพื้นที่ปลายทางที่ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกให้มาเป็นเหยื่อ ของกระบวนการค้ามนุษย์.

ที่มา: thairath.co.th

 

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.