Tuesday May 21, 2024
News Feeds:
พม.ร่วมรณรงค์ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2555” PDF Print E-mail
Tuesday, 05 June 2012 00:00

วันนี้ (5 มิ.ย.55) เวลา 14.00 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีประกาศความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2555” ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
            นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรม “ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป” ตลอดจนพยายามขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากประเทศต่างๆ และในเวทีระหว่างประเทศ เพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการส่งออกของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สำนักงานอัยการสูงสุด , กระทรวงแรงงาน ,  กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1 รวมพลังป้องกันประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมิให้ ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ข้อ 2 เร่งรัดแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และจัดการกับนายหน้าจัดหางานที่ผิดกฎหมาย ข้อ 3 จับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและอาชญากร อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด ถึงที่สุด ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก และให้การคุ้มครองผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ ค้ามนุษย์ด้วยความสมัครใจหรือไม่ ข้อ 5 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และ ข้อ 6ประสานความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทางในทุกรูปแบบ เพื่อจัดการและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์  ให้ลดน้อยลง 
           นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวต่อว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 4 ปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯในฐานะหน่วยประสานงานหลักรับผิดชอบเรื่องการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ทั้งนี้ ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2554 มีคดีค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จำนวน 83 คดี มีรูปแบบจากการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีสูงสุด จำนวน 67 คดี พบว่าเป็นการบังคับขายบริการทางเพศจากสถานบริการต่างๆ เช่น คาราโอเกะ ร้านอาหาร สถานอาบอบนวด และแฝงมากับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในขบวนการค้ามนุษย์ รองลงมาเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 13 คดี และการนำคนมาขอทาน 3 คดี แม้ว่าคดีค้ามนุษย์มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับคดีอาญาประเภทอื่น แต่ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรง เนื่องจากเป็นคดีอาญาที่มีความซับซ้อน เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้กระทำความผิดทำงานกันเป็นเครือข่าย รูปแบบการค้ามนุษย์และวิธีการหลอกลวงปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ผู้เสียหายจึงไม่ให้ความร่วมมือ ไม่อยากเสียเวลาในกระบวนการดำเนินคดี และต้องการกลับไปทำงานหารายได้อีก ทำให้การดำเนินคดีมีความยาก ส่งผลให้ประเทศไทยถูกประเมินโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสหรัฐอเมริกา เรื่องความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ อยู่ในระดับ Tier 2 watch list 2 ปีติดกัน คือ ปี 53 และ 54 ซึ่งหมายถึง ระดับที่ต้องมีการจับตาดูว่าประเทศไทย มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังหรือไม่  
            ทั้งนี้ “กระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ จึงจัดงาน วันต่อต้านค้ามนุษย์ ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เวทีเสวนาประเด็น เจาะลึก จุดอ่อน–จุดแข็ง 4 ปี หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 , วิดีทัศน์การค้ามนุษย์ฉบับการ์ตูน , การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสารคดีค้ามนุษย์ผ่านสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น” นายสันติ กล่าว.    

ที่มา: m-society.go.th

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.